FM Logistic Bình Dương

Địa điểm Bình Dương, Việt Nam
Thời gian 2024

Giới Thiệu

LEED Gold Certification

Chủ đầu tư: FM Logistic

Loại hình dự án: Kho Bãi Hậu Cần

GFA: 20,000 m2

Dịch vụ: Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED Gold (Tư vấn dưới danh nghĩa HaskoningDHV Việt Nam)